این همه سال نشستم که بیایی اما - تو فقط آمدی از دور تماشا کردی