شعرهایی که به تو بدهکارم

تو چرا این همه غمگین و پریشان شده ای ؟!!!....
» ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» ٧ فروردین ۱۳٩٤ :: ٧ فروردین ۱۳٩٤
» ۱٦ آذر ۱۳٩٦ :: مجموعه ی اول اشعارم با عنوان : شعرهایی که به تو بدهکارم
» ٧ آبان ۱۳٩٦ :: ٧ آبان ۱۳٩٦
» ٦ امرداد ۱۳٩٦ :: ٦ امرداد ۱۳٩٦
» ٢٧ تیر ۱۳٩٥ :: چشم.
» ٢٤ تیر ۱۳٩٦ :: ٢٤ تیر ۱۳٩٦
» ۱٩ تیر ۱۳٩٦ :: زندگی نامه
» ۱٠ تیر ۱۳٩٦ :: ۱٠ تیر ۱۳٩٦
» ٢٤ خرداد ۱۳٩٤ :: ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٧ شهریور ۱۳٩۳ :: ٧ شهریور ۱۳٩۳
» ٥ تیر ۱۳٩۳ :: ٥ تیر ۱۳٩۳
» ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» ۱٠ خرداد ۱۳٩۳ :: ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» ۱٠ شهریور ۱۳٩٢ :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» ٧ تیر ۱۳٩٢ :: ٧ تیر ۱۳٩٢
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ :: ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٢ دی ۱۳٩٠ :: ۱٢ دی ۱۳٩٠
» ۱٠ آذر ۱۳٩٠ :: ۱٠ آذر ۱۳٩٠
» ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» ۱٠ مهر ۱۳٩٠ :: ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» ۱ مهر ۱۳٩٠ :: ۱ مهر ۱۳٩٠
» ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٠