نسبتِ سنگ به این کوهِ شناور بدهید
چند دشنامِ حسابی به کبوتر بدهید
مطمئن باش که من رفته ام از زندگی ات
خبرِ مرگِ تبر را به صنوبر بدهید
به من از قلعه ی متروکه ی طاعون زده ها
خانه ای سوخته و بی در و پیکر بدهید
هر چه گل رویِ زمین است به آتش بکشید
جایشان را به درختانِ ِ تناور بدهید
کمی از چلچله ها یاد بگیرید و به من
فرصتِ ناله و فریادِ رساتر بدهید
موقع خواندنِ ِ این قصه بخندید آرام
ناله اما پس از این زمزمه ها سر بدهید
رویِ یک پرچم مشکی بنویسید اینست
آخرِ عشق و به یک عاشقِ ِ دیگر بدهید

مجید پارسا

/ 0 نظر / 38 بازدید